• ඔබ නවක ලියාපදිංචි වන අයකු නම් Registration වෙත පිවිසෙන්න
  • අපගේ කොන්දේසි දැන ගැනීම පිණිස Conditions වෙත පිවිසෙන්න
  • Regitration වෙත පිවිස අදාල පෝරමය පිරවීමට අපහසු නම් Contact වෙත ගොස් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වීමට කාරුණික වන්න (සෑම දිනකම පෙ.ව 7.00 - ප.ව 10.30)
  • ඔබට Whatsapp, Viber, IMO හෝ E-mail මගින්ද පහත සදහන් තොරතුරු ආයතනය වෙත ලබාදීමෙන් ලියාපදිංචි විය හැකිය.
    • යෝජිත අයගේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක්
    • යෝජිත අයගේ සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, දිස්ත්‍රික්කය, උපන්දිනය, වයස පැහැදිලිව ලියා එහි ඡායාරූපයක් හෝ text message එකක්
    • ටෙන් මූන් මංගල සේවයේ අධ්‍යක්ෂක P. P. Chandrasiri නමින් ලංකා බැංකුව, මැදවච්චිය ශාඛාව ගිණුම් අංක 8480-7236 දරණ ගිණුමට ගෙවන ලද මුදල් බැර පතක ඡායාරූපයක්